จุดให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว

นี่คือข้อมูลของจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของจังหวัดโคจิ ที่ได้รับการรับรองโดย JNTO.