ช่อืหน่วยงาน มลู นิธิ สมาคมการท่องเทย่ี วและการประชุมจงั หวดั โคจิ (KOCHI Visitors & Convention Association)
สถานทต่ี งั้ อาคารเทศบาลจงัหวดัโคจิชนั้51-2-20มารุโนะอุจิอาเภอโคจิจงัหวดัโคจิ
วนัทก่ี่อตงั้ 30 พฤษภาคม ค.ศ.1994

วตัถุประสงค์

สมาคมการท่องเทย่ีวและการประชุมจงัหวดัโคจมิวีตัถุประสงคใ์นการสนบัสนุนความปรารถนาดรีะหว่างประเทศ และการปรบัปรุงและพฒันาวฒันธรรมและวถิชีวีติของประชาชนควบค่ไูปกบัการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิทอ้งถนิ่ ดว้ย การสง่เสรมิและสนบัสนุนการท่องเทย่ีวอย่างครอบคลุมโดยใชท้รพัยากรต่างๆทจ่ีงัหวดัโคจมิอียู่เช่นธรรมชาติ ประวตั ศิ าสตร์ วฒั นธรรม และอ่นื ๆ ใหเ้ ป็นประโยชน์

เน้อืหากจิกรรม

  1. งานทเ่ีกย่ีวขอ้งกบัการเชญิชวนนกัท่องเทย่ีวทงั้ในและนอกประเทศและการรบัจดัการประชมุต่างๆ
  2. งานทเ่ีกย่ีวกบัการจดัโปรโมชนั่เพ่อืสง่เสรมิงานดา้นการท่องเทย่ีวและอ่นืๆ
  3. งานทเ่ีกย่ีวขอ้งกบัคณะกรรมการภาพยนตรจ์งัหวดัโคจิ
  4. งานทเ่ีกย่ีวขอ้งกบัการสง่เสรมิการท่องเทย่ีวเพ่อืการกฬีา
  5. งานทเ่ีกย่ีวขอ้งกบัการสง่เสรมิการท่องเทย่ีวทอ้งถนิ่
  6. งานทเ่ีกย่ีวขอ้งกบัการบรหิารและดาเนินการแหล่งท่องเทย่ีวสาคญัหน้าสถานีโคจิ
  7. งานตวัแทนและงานท่องเทย่ีวภายใตก้ฏหมายทเ่ีกย่ีวกบังานท่องเทย่ีว
  8. งานทเ่ีกย่ีวขอ้งกบัการจดังานอเีวนทแ์ละการจดักจิกรรมพเิศษเพ่อืโปรโมทการท่องเทย่ีวและอุตสาหกรรม
  9. งานอ่นื ๆ ทจ่ี าเป็นสาหรบั การบรรลุวตั ถุประสงคข์ องสมาคมฯ

สอบถาม